De Wonderkamer

 

In 2015 ben ik afgestudeerd aan ArtEZ in Arnhem met 'De Wonderkamer'. Ik heb de installatie in 2019 opnieuw, op professioneel niveau, uitgevoerd. Dit in samenwerking met Oene Gerritsma (setbuilder) en Jan Roorda (software specialist).

 

In september 2019 heeft De Wonderkamer een maand lang in Rozet (Erfgoedcentrum - bibliotheek Arnhem) geëxposeerd gestaan. Ik hoop heel erg dat hij nogmaals een mooie plek zal krijgen waardoor veel mensen zich kunnen gaan verwonderen wanneer ze even in deze wonderruimte verdwijnen...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn werk omvat letterlijk een ruimte waarin je je tijdelijk op reis waant. Je verdwijnt voor een paar minuten in een andere wereld. Via een slakkenhuis-ingang kom je in een ronde ruimte van 4 meter diameter en 3 meter
hoog. In deze ruimte hangen acht papieren lampenkappen. De lampenkappen bewegen, ze draaien als een planetarium om hun eigen as heen. Wanneer ze aan gaan, verbeelden zij harmonieus een eeuwenoud verhaal. Dit wordt verbeeld op de wanden. Schaduwen en projecties zweven rond door de ruimte. De schaduwen bewegen groter en kleiner wordend op het doek en ontmoeten elkaar. Het verhaal wordt op verschillende wijzen verbeeld: de lampenkappen met hun fijne snijwerk, de schaduwen op het doek, door geluid en muziek. Na drieënhalve minuut is het verhaal ten einde en gaat de centrale lamp weer aan. Je beleeft het verhaal alsof je in een oude toverlantaarn zit. 


In de papieren kappen zijn fijne uitsneden gemaakt. Het fijne papiersnijwerk refereert aan de Japanse papierkunst. Het papiersnijwerk is langzaam in rust tot stand gekomen. In de afbeeldingen wordt een Japans sprookje verbeeld. De gehele installatie geeft een sereen, meditatief beeld: de wanden en de lampen zijn wit, de ruimte is rond, de lampen zijn rond en draaien gestaag om hun eigen as. De slakkenhuisvormige ingang en de ronde serene ruimte symboliseren bescherming en veiligheid.


Het sprookje gaat over goed en kwaad, donker en licht, zwart-wit: een verhaal in tegenstellingen. Een thema dat overal in de wereld speelt en daarmee ook het lot van mensen hun thuis zijn / zich thuis voelen kan bepalen. De installatie zorgt ervoor dat je even kunt ‘verdwijnen’ en verbeeldt de wereld op een poëtische wijze.

De Wonderkamer

 

In 2015 I graduated from ArtEZ in Arnhem with 'The Wonderkamer'. I carried out the installation again on a professional level in 2019 in collaboration with Oene Gerritsma (setbuilder) and Jan Roorda (software specialist). In September 2019, De Wonderkamer was exhibited for a month in Rozet (Heritage Center - Arnhem library). I very much hope that he will once again get a nice place that will make many people wonder when they disappear into this wonder room ... 

My work literally encompasses a space in which you find yourself temporarily traveling. You disappear before a few minutes in another world. Via a snail's house entrance you enter a round space of 4 meters in diameter and 3 meters high. Eight paper lampshades hang in this room. The lampshades move, they rotate around their own axis like a planetarium. When they turn on, imagine they harmoniously an ancient story. This is depicted on the walls. Shadows and projections float around the space. The shadows move larger and smaller getting on the canvas and meet each other. The story is presented in different ways depicted: the lampshades with their delicate carving, the shadows on the canvas, through sound and music. After three and a half minutes, the story ends and the central lamp goes out back on. You experience the story as if you are in an old magic lantern.

 

Fine cuts have been made in the paper caps. The fine paper cutting refers to Japanese paper art. The paper cutting has slowly come into being at rest. A Japanese fairy tale is depicted in the images. The entire installation gives a serene, meditative image: the walls and the lamps are white, the space is round, the lamps are round and turn steadily around their own axis. The cochlea shaped entrance and the round serene space symbolize protection and security.

 

The fairy tale is about good and evil, dark and light, black and white: a story in it contradictions. A theme that plays everywhere in the world and with it the fate of it people can determine their home / feel at home. The installation ensures that you for a moment you can "disappear" and depict the world in a poetic way.

Posts Coming Soon
Explore other categories in this blog or check back later.